banerA698915C-43A5-9FA5-F5CF-99A423A9BC6E.png
DBAMY O TWOJE ŚRODOWISKO NATURALNE

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
1) 3 5.11 .Z - Wytwarzanie energii elektrycznej;
2) 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej;
3) 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej;
4) 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
5) 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
6) 38.11 .Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
7) 38.12.Z- Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
8) 38.21 .Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
9) 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;—
10) 3 8.31 .Z - Demontaż wyrobów zużytych;
11) 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
12) 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
13) 43.11 .Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
14) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę;
15) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
16) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych;
17) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
18) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;  
19) 49.50.Z - Transport rurociągowy pozostałych towarów;
20) 71.11 .Z - Działalność w zakresie architektury;
21) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane doradztwo techniczne;
1.1 20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne;
1.11 1.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w biotechnologii;
1.12 1 .Z - Produkcja gazów technicznych;

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
27) 20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych;
28) 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
29) 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
30) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;
31) 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
32) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;—
33) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
34) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane;
35) 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
36) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych terenów;
37) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.